Texas Addresses:

 1. 6 Ashley Dr.
  Tyler, TX 75703
 2. 7723 Ridge St.
  San Antonio, TX 78209
 3. 857 William Lane
  Plainview, TX 79072
 4. 8431 Rocky River Ave.
  Dallas, TX 75228
 5. 530 Wakehurst Street
  Richardson, TX 75080
 6. 8424 Illinois Ave.
  Garland, TX 75040